Birimler

Bütçe ve Performans Programı Şubesi 

Görevleri:

 1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak
 2. Bütçeyi Hazırlamak
 3. Ayrıntılı harcama finansman programı hazırlamak
 4. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak
 5. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek
 6. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek
 7. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
 8. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak
 9. İdare faaliyetlerinin stratejik plan performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek
 10. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak
 11. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda ve üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak

Personel

Recep ÇETİN

İdari Ünvan: Mali Hizmetler Uzmanı

Daihili Tel: 1844

E-Posta: rcetin@adiyaman.edu.tr

Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi

Görevleri:

1) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
2) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
3) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
4) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
5) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
6) Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
7) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
8) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
9) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespiti ile ilgili çalışmaları yürütmek.
10) Stratejik yönetim ve planlama çalışmaları yapmak;
11)İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
12) Kurumsal ve bireysel hedeflerin oluşturulması çalışmalarını yürütmek.
13)İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
14)İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
15)İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve Şube Müdürlüğünü ilgilendiren iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
16)İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticilere birimin görevleri çerçevesinde gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
17) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
18) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
19)İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
20)İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
21)İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
22)İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
23) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

Personel

Orhan ÇAĞLAYAN

İdari Ünvan: Şube Müdürü V.

Dahili: 1824

E-Posta: ocaglayan@adiyaman.edu.tr

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi

Görevleri:

 1. Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 2. Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
 3. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
 4. Malî istatistikleri hazırlamak.

Personel

 Önder ÖZÇELİK

İdari Ünvan: Şube Müdür V.

Dahili Tel: 1855

E-Posta: oozcelik@adiyaman.edu.tr

İç Kontrol Şubesi 

Görevleri

 1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 2. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
 3. Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 4. Personel Ödemelerine ait işlemlerin yürütülmesini sağlamak. Personel Ödemelerine ait ödeme belgelerinin kontrolünü yaparak Muhasebe Yetkilisine teslim etmek.
 5. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
 6. Ön mali kontrol görevini yürütmek.(İhale işlem dosyaları, sözleşme tasarıları, özel hizmet ve yan ödeme cetvelleri ile Ön Mali Kontrol Yönergesine dair ön mali kontrol faaliyetleri) 
 7. İç ve dış denetim raporlarını izlemek.
 8. Harcama birimleri tarafından, birimlere ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak. Harcama birimlerine, görevleri ile ilgili mali konularda danışmanlık hizmeti sunmak. Harcama birimlerini, görevi ile ilgili mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda bilgilendirmek.

Personel

Mehmet ÇELİK

İdari Ünvan: Şube Müdürü

Daihili Tel: 1852

E-Posta: mehmetcelik@adiyaman.edu.tr

Başkanlık İdari İşler Birimi

Görevleri:

Başkanlığımız ambar,evrak,arşiv  ve yazı işleri ile idari işlerini yürütmek.

Başkanlığımız personel işlerini ve tahakkuk işlerini yürütmek.

Personel

Şakir DAŞDEMİR

İdari Ünvan: Mali Hizmetler Uzmanı

Dahili: 1847

E-Posta: sdasdemir@adiyaman.edu.tr

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.