Kanunlar

 Yıllar İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri (Cetveller)
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
 4857 sayılı İş Kanunu
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun
 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun