Hakkında

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN FONKSİYONLARI VE YAPILANMASI 

FONKSİYONLARI:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür:

a) Stratejik yönetim ve planlama
1) Misyon belirleme
2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma
3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme
1) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
2) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
3) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

c) Yönetim bilgi sistemi
1) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
2) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
3) İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

d) Malî hizmetler
1) Bütçe ve performans programı.
2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3) İç kontrol

TEŞKİLAT YAPISI 

Başkanlığımız;
- Bütçe ve Performans Programı Birimi, 
- Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi,
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi,
- Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır.